Mobiliteit & Outplacement

In veel organisaties vinden veranderingsprocessen plaats. Medewerkers moeten in toenemende mate voldoen aan eisen van mobiliteit en flexibiliteit. Steeds vaker ontstaat de wens dat de medewerker zelf een actieve rol speelt binnen een veranderingsproces of ontstaat zelfs de noodzaak dat een medewerker een andere weg dient in te slaan en op zoek gaat naar een andere werkkring.

Het doel

is de medewerker actief te betrekken bij de veranderende omstandigheden binnen uw bedrijf en laten meedenken over de invloed hiervan op zijn situatie, waarbij de medewerker zich bewust moet worden van de eigen kwaliteiten en beperkingen in relatie tot zijn veranderende rol.

Uitgangspunten

voor een succesvol traject zijn duidelijkheid en consensus over deelname aan het te volgen programma en de consequenties voor betrokken partijen.

Onze werkwijze

In eerste instantie vindt er een driegesprek plaats tussen deelnemer, leidinggevende en een adviseur, waarbij gepoogd wordt de aanleiding helder te krijgen. Vervolgens wordt stilgestaan bij de ambities, loopbaanwensen en mogelijkheden om zo de volgende stappen te kunnen zetten. Knelpunten worden besproken en conclusies worden getrokken. Kortom: de medewerker wordt zich ervan bewust dat hij in grote mate zelf verantwoordelijk is voor het zetten van vervolgstappen ten aanzien van de eigen loopbaan. Via opdrachten onderzoekt de medewerker gestructureerd wat zijn functie inhoudt, welke conclusies hij kan trekken uit de verschillende periodes in zijn loopbaan. Persoonlijke kennis, vaardigheden en kwaliteiten worden geÔnventariseerd en het zelfbeeld wordt getoetst aan de omgeving. Tevens ontstaat er een duidelijk beeld van de eventuele beperkingen. Dit inzicht geeft mogelijkheden om te sturen. De medewerker formuleert vervolgstappen in zijn loopbaan en stelt een mogelijke werkpleksituatie samen. Gezamenlijk wordt gezocht naar haalbare functiealternatieven. Hieruit kunnen conclusies geformuleerd worden waarbij te denken valt aan mogelijke interne alternatieve functies, externe oriŽntatie of een scholingsadvies. Afhankelijk van de conclusie wordt een actieplan opgesteld.

Voordelen

Maatwerk. Professionele kennis van de arbeidsmarkt. Win-win situatie door hoge acceptatiegraad.